ÇOBAN MUSTAFA PAŞA KİMDİR?

Osmanlı Devletinin yükselme dönemlerinde yaşamış ve banî kimliğiyle tanınmış olan Çoban Mustafa Paşa Sultan II. Bayezid ( 1481-1512), Yavuz Sultan Selim (1512-1520) ve Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566) dönemlerinde önemli devlet görevlerinde bulunan önemli isimlerden birisidir.

Aslen Bosnalı’dır. Yeniçeri Ocağı’nda yetişmiştir. Yavuz Sultan Selim Han’ın kızı Hafsa Sultanla evlenerek saraya damat olmuş ve damat paşa ünvanı ile de anılır olmuş. Çoban Mustafa Paşanın “damat” lakabından başka “gazi” “boşnak” “melek” “koca lala” lakabları da bulunmaktadır. Fakat O’nun tevazuna da işaret eden en çok benimsediği  “Çoban” lakabı günümüzde de zikredilirliliğini sürdürmektedir.

Kaynaklarda ona ait ilk bilgiye göre, 1514 yılında yapılan Çaldıran Savaşı’na katılmıştır. Müteakiben sarayda yetişerek sırasıyla, “Kapıcıbaşı”, “Beylerbeyi”, “Rumeli Beylerbeyliği” görevlerinde bulunmuş, bu makamda iken, sadrazam Pîr Mehmed Paşa’nın teklifi ile Sultan Selim tarafından III. Vezirliğe tayin edilmiştir. Kanuni Sultan Süleyman döneminin ilk yıllarında da vezirliğe devam eden Çoban Mustafa Paşa, 1521 Belgrad Seferinde, Belgrad’a Tuna yönünden saldıran kuvvetlere komuta etmiştir. 1522’de, serdar olarak donanmanın başında Rodos Seferi’ne çıkan Paşa, kuşatma sırasında ölen Mısır valisi Hayr-Bayın yerine 17 Aralık 1522’de Mısır valiliğine atanmıştır.

Mısır’da çıkan isyanı mayıs 1523’e kadar, yani 6,5 ay gibi kısa bir süre zarfında bastırmasıyla İstanbul’a geri çağrılmıştır. Bu olayı müteakip II. vezirlik görevini sürdürürken Nisan 1529 tarihinde İstanbul’da vefat etmiş, kendi adına inşa ettirdiği en büyük vakıf eseri olan Gebze’deki külliyesinin içinde yer alan türbesine defnedilmiştir.