ÇOBAN MUSTAFA PAŞA VAKFI VAKIF SENEDİ


GİRİŞ:

Sosyal meselelerin çözümünde topluma ve insanımıza Vakıf Senedi çerçevesinde hizmet götürmenin aynı zamanda Devletimize hizmet ve katkı anlamında önemine inanmaktayız ve bu inanç çerçevesinde faaliyetlerimizin genişleyerek sürdürülmesine ilişkin çabalarımızın artarak devamı gerektiğine inanıyoruz. 

I-KURULUŞ HÜKÜMLERİ:

Vakfın Adı:

Madde 1 : Bu vakfın adı: ÇOBAN MUSTAFA PAŞA VAKFI dır. Bu resmi senette bundan böyle kullanılacak vakıf kelimesiyle yalnız bu vakıf kast ve ifade edilmiştir.

Merkez ve Şubeler:

Madde 2 : Vakfın merkezi GEBZE ’dedır. Adresi; Hacı Halil mah. Yeni Bağdat cd Çoban Mustafa Paşa Külliyesi GEBZE / KOCAELİ’ dir. Yönetim Kurulu kararı ile adres değiştirilebilir. Vakıf, lüzum görülürse gerekli izinleri alarak Kanunun öngördüğü şekilde Yurtiçi ve Yurtdışında şube, irtibat bürosu veya benzeri birimler açabilir.

Vakfın Amacı :

Madde 3 :  Özelde yüzlerce yıldan beri GEBZE’ nin merkezinde , camii, türbesi, imareti ve müştemilatı ile şehrin tabii yapısı içinde tarihi bir çevre oluşturacak zengin özelliklere sahip ÇOBAN MUSTAFA PAŞA KÜLLİYESİ ‘ni korumak tarihteki fonksiyonundan ilham alarak  bu günün insanlarına ve yarının nesillerine  hizmet vermesini sağlamak ve genelde bu yaklaşımla  Yurt içi ve yurt dışında her türlü eğitim-öğretim, sağlık, sosyal-kültürel, sportif ve çevre ile ilgili faaliyetler gerçekleştirmek suretiyle, sosyal ve insanî meselelerin çözümüne, toplumun maddi ve manevi gelişmesine vakıf senedi çerçevesinde katkıda bulunmaktır. 

Vakfın Çalışma Konuları:

Madde 4 : Vakfın yıl içinde elde edilen brüt gelirlerinin en az üçte ikisinin (2/3) genel, özel ve katma bütçeli idareler bütçeleri içinde yer alan ve alacak olan hizmetlere harcanmak üzere:

a- Yüzlerce yıldan beri GEBZE’ nin merkezinde , camii, türbesi, imareti ve müştemilatı ile şehrin tabii yapısı içinde tarihi bir çevre oluşturacak zengin özelliklere sahip ÇOBAN MUSTAFA PAŞA KÜLLİYESİ ‘ni korumak tarihteki fonksiyonundan ilham alarak  bu günün insanlarına ve yarının nesillerine  hizmet vermesini sağlamak.

b- Başta bölgenin fakir, kimsesiz ve bakıma muhtaç kimseleri olmak üzere, ihtiyaç sahiplerine ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak.

c- Vakfın imkanlarıyla çalışacak bir aşevi tesisiyle, muhtaçlara yemek dağıtmak ve yedirmek.

d- Fakir ve bakıma muhtaç hastalara yardımcı olmak üzere muayene ve tedavi imkanları sağlamak, sağlık tesisleri vb müesseseleri inşa ve imar edip işletmek. bu maksatla kurulmuş müesseselerle işbirliği yapmak, faaliyetlerinin idamesine, tesislerinin genişletilmesine yardımcı olmak .

e- Fakir, kimsesiz ve düşkün kimselerin barınabileceği huzur evleri yetim haneler ve rehabilitasyon merkezleri vb. tesis veya inşa edip işletmek.

f- Akademik ve idari  milli ve milletler arası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, Türk-İslam büyükleri başta olmak üzere her türlü ilmi, dini ve milli konuda araştırmalar ve bu değerlerin bilinmeleri, yayılmaları için yurt içi ve yurt dışında çalışma organizasyon ve yayınlar yapılmasını temin ve teşvik etmek, bu tür çalışmalara maddi ve manevi destek sağlamak, hazırlanacak her türlü yazılı, sesli, görüntülü vb. Türkçe ve diğer yabancı dillerde eserler yayınlamak, gerekli görülenleri tercüme ettirmek ve yayın için gerekli mizanpaj ve grafik v.b. teknik hizmetler sunarak bunları neşretmek, ücretli veya ücretsiz dağıtmak. İlmî konularda her tür araştırma, inceleme ve toplantıyı bizzat tertip veya teşvik etmek, gerektiğinde neşriyat faaliyetini idame için müesseseler kurmak ve bu konuda kurulu resmi ve özel her türlü müesseselerle işbirliği yapmak. 

g- Yönetim kurulunun uygun göreceği veya ilgili Bakanlıklar, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın tavsiye edeceği, yurt içinde ve yurt dışında, külliyeler camiler ve  mescit   yaptırmak, bakımını sağlamak amaçlarına yönelik organizasyon, seminer ve eğitim faaliyetleri düzenlemek. Bununla ilgili faaliyetlere yardımcı olmak.  

h- Her derecede öğrenim gören Müslüman öğrencilerin  tahsil yapmalarını temin için imkanlar hazırlamak , ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak, iskan, iaşe, ibate eğitim ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak, imkanlar ölçüsünde ihtiyaç sahipleri için ücretsiz olmak üzere yurtlar, öğrenim merkezleri, kurslar açmak, Kur’an Kursları yapmak, Diyanet İşleri Başkanlığı’nca açılan Kur’an Kurslarına imkanlar ölçüsünde iaşe ve ibate desteği vermek, öğrencilerin bilgi ve görgülerini artırarak onları ülkemize ve milletimize yaraşır hasletlerle donatmak, maddi ve manevi yönden  yetiştirmek üzere burslar vermek, yarışmalar düzenlemek, mükafatlar ihdas etmek, öğrenim kurumlarına yardımcı olmak.

ı- Dini ve milli gün ve gecelerde uygun görülen yerlerde dini merasimler tertip ve icra etmek, bu vesileyle ikramlarda bulunmak.  

j- Öncelikle  memleketimizi, milli kültürümüzü yurt içinde ve yurt dışında ortak kültüre sahip olduğumuz ülkeler başta  olmak üzere kültürel, dini ve sosyal tanıtıcı her türlü  faaliyette bulunmak. Tek başına veya başka kişi ve kuruluşlarla işbirliği yaparak Türkçe ve diğer dillerde sinema filmi, tiyatro, dergi, bülten, kitap, gazete gibi her türlü periyodik ve süreli yayınlar ile milli ve milletler arası  düzeydeki kitle iletişim ve basın-yayın faaliyetinde bulunmak. Ayrıca sesli görüntülü ve yazılı yayınları internet ortamına taşıyıp yayınlamak ve yayınlatmak, yayınlanmasına yardımcı olmak, bu konularda telif ücretleri ödemek, internet ve benzeri yayın yapan yurt içi ve yurt dışı özel ve resmi müesseselerle vakıf amaçları çerçevesinde iş birliğinde bulunmak

k- Hanımlar ve kız öğrenciler için okuma-yazma, lisan, çeşitli konularda bilgi ve beceri kursları açmak, açılan kurslara katılanlara katkıda bulunup sertifika almalarını sağlamak, bu amaca matuf olmak üzere hizmet veren müesseselerle işbirliğinde bulunmak, güzel sanatların çeşitli kollarında atölyeler açmak, işletmek,     

l- Çocuk eğitimi alanında yenilikleri takip ederek, çocuklara yönelik sesli, görüntülü, basılı yayınlar hazırlamak ve yayımlamak. Aile ve çocuk konularında çalışmalar yapmak. Çocuk kulübü, çocuk sineması, doğa kulübü, yüzme kulübü, izci kulübü, çocuk tiyatrosu, resim kulübü, çocuk spor kulübü vb. müesseseler kurmak ve geliştirmek. Bunun için resmi ve özel kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, ortak programlar düzenlemek.

m- Yurt içinde ve yurt dışında öğrencilere hizmet vermek üzere ilköğretim, lise ve yüksek öğretim düzeyinde özel okullar, her nevi eğitim ve öğretim tesisleri ve benzeri eğitim ve öğretim kurumları açmak. Bu cümleden olmak üzere ilköğretim, lise, üniversite, yüksek okul, fakülte, akademi, araştırma merkezleri, kreş, yurt, pansiyon, dershane, kütüphane, etüd merkezi v.b. müesseseler açmak ve işletmek. Bunun için gerekli binaları kiralamak, inşa etmek veya satın almak. İlgili resmi ve özel kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak.

n- Yurt içinde ve yurt dışında başarılı ve yardıma muhtaç öğrencilere burs vermek veya öğrenimlerini tamamlamaları için her türlü yardımı iaşe ve ibatelerini sağlamak.

p– Kurban kesim mahalli tesis ve tahsis etmek. Ayrıca yurt içi ve yurt dışında kurban kesim ve dağıtım organizasyonlarında da bulunmak.

r- Yurt içi ve yurt dışından vakfımıza gelecek misafirlerin ve organizasyon katılımcılarının ve davetlilerin ağırlanacağı misafirhaneler kiralamak, satın almak, inşa etmek, işletmek, bu müesseselerin yetersiz kaldığı durumlarda bunları otel ve benzeri müesseselerde ağırlamak, bu amaçla resmi ve özel kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak.

o- Her seviyede bilgi ve görgü geliştirici mahiyette geziler, ziyaretler, kamplar ve eğitim programları düzenlemek. Bu tür programları düzenleyen resmi ve özel kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak.Yukarıda yazılı amaçlarını gerçekleştirmek üzere yurt içi ve yurt dışında her türlü resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla gerektiğinde işbirliği yapmak ve üye olmak .

Hukuki İşlemler Yetkisi:

Madde 5 : Vakıf amacına ulaşmak için yasal sınırlar dahilinde ve mevzuata uygun olarak:

Yurt içinde ve yurt dışında miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya Vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya,  devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, Vakıf mal varlığına giren bir ya da birden fazla taşınmaz mal yada gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya, Vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak şartı ile yapılacak bağış ve vasiyet , satın alma ve türlü yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa,  harcamaya, Vakfın gelirlerini artırmak için pay senetleri, intifa senetlerini,  bunların obligasyonlarını, hak veya alacak olarak ifade edebilen her tür senet ve bütün bunlara ait kuponları ve diğer menkul değerleri almaya ve Vakfın amacı gerektirdiğinde bunları değerlendirip satmaya, Vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içi ve yasal izni alındığında yurt dışındaki Vakıflarla işbirliği yapmaya, yerli ve yabancı vakıfların üst kuruluşlarına üye olmaya, bunlarla uluslararası ilişkilerini geliştirmeye,  yerli ve yabancı Vakıflardan yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, amaçlarına harcayacağı gelirlerini artırmak için para ya da mal varlığına giren değerlerle şirketlere ve yönetimlerine katılmaya, katılma paylarına karşılık temettü ya da kar paylarını amaç ve hizmet konularına uygun araç ve gereçlerin yapım ve ithalatına ayırmaya, taşınmaz malların irtifak , intifa. sükna, üst hakkı, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni hakları kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehni dahil her türlü güvenceleri almaya geçerli teminat kefaletlerini kabule, Vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gereğinde ödünç almaya, taşınır ve taşınmaz mallarını rehin göstermeye, kefalet ve diğer güvenceleri vermeye, Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve Vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler, ortaklıklar kurmaya, bunları doğrudan ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, Vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya, amaç ve hizmet konularına yararlı olabilecek gerçek ve tüzel kişilerle şirketler ve ortaklıklar kurmaya, yönetmeye, işbirliğinde bulunmaya Türk Medeni Kanunu’nun 48.  Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

Vakıf bu yetkilerini ve gelirlerini 4721 sayılı kanunla yasaklanan yönlerde ve maksatlarda kullanamaz.

 II-YÖNETİM HÜKÜMLERİ:

 Vakfın Organları       :

Madde 7: Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.

a- Mütevelli Heyeti

b- Yönetim Kurulu

c- Denetim Kurulu

Mütevelli Heyeti  :

Madde 8 : Kuruluşu:

Mütevelli Heyeti vakfın birinci derece idare organıdır. Vakfın kurucuları Mütevelli Heyetinin tabi ve devamlı üyeleridir. Mütevelli Heyeti, kurucu üyelerden ve oylama ile seçilecek üyelerden oluşur. Mütevelli Heyetinin kurucular dışındaki üyeleri, Vakıf amaçlarını benimsemiş ve Vakfa önemli ölçüde maddi ya da manevi katkı ve desteği sağlayacak adaylar arasından Yönetim Kurulu’nca önerilip Mütevelli Heyeti’nce iki yıl için seçilirler. Ancak, ikişer yıllık süreler ile tekrar seçilmeleri caizdir. Kurucularla birlikte Mütevelli Heyetinin toplam sayısı 40’ı geçemez.

Halef Tayini ve Mütevelli Heyetinin Yenilenmesi:

Madde 9 : Mütevelli Heyeti üyesi olanlar,  seçildikleri veya üye oldukları tarihte,  vefatları,  iş göremez hale gelmeleri,  sürekli hastalıkları veya çekilmeleri halinde yerlerine Mütevelli Heyeti üyeliği yapacak en az iki aday ismini kapalı bir zarf içinde Yönetim Kuruluna tavsiye edebilirler.  Bu zarflar verenlerce her zaman değiştirilebilir.  Mütevelli Heyeti,  bu iki adaydan birisini veya uygun gördüğü üçüncü bir şahsı seçer.  Zarf bırakmamaları halinde Mütevelli Heyeti,  yerine başka bir adayı re’sen seçebilir.

Mütevelli Heyeti Başkanı, Toplantıları, Karar Nisabı:

Madde 10:

a- Mütevelli Heyetinin Başkanı,  Başkan Vekili,  Mütevelli Heyeti tarafından iki yıl için seçilir. 

b- Mütevelli Heyeti üç yılda bir en az bir defa, yılın ilk üç ayı zarfında olağan toplanır. 

c- Mütevelli Heyeti üyelerinden üçte birinin yazılı isteği üzerine en geç bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılabilir. 

d- Olağan ve olağanüstü toplantıların yeri,  günü ve saati üyelere en az bir hafta önce duyurulur. 

e- Mütevelli Heyetinin toplantı yeter sayısı üyelerin yarıdan bir fazlasıdır. Karar yeter sayısı ise toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğudur. İlk toplantıda, toplantı yeter sayısı sağlanamadığı takdirde en az bir hafta sonra yapılacak toplantıda bu nisap aranmaz; hazır bulunanlarla toplantı yapılır. Mütevelli Heyetinde üyeler, başka bir üye tarafından vekalet ile temsil edilebilir.

f- Mütevelli Heyeti üyelerinin görev süreleri,  hayatta bulundukları sürece devam eder.

Mütevelli Heyetinin Görev ve Yetkileri:

Madde 11 : Mütevelli Heyetinin görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

a- Yasaların öngördüğü hükümler ile Vakfın amaç ve hizmet konuları doğrultusunda gereken kararları almak,
b- Olağan toplantısında geçen çalışma dönemi Yönetim Kurulu çalışma raporu ile Denetim Kurulu’nun denetim raporunu görüşmek, bilanço ve gelir-gider çizelgelerini inceleyip onaylamak;gelecek çalışma dönemi Yönetim Kurulu çalışma programını, bütçesini ve plasman planını görüşüp onaylamak, görevleri sona eren Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun asil ve yedek üyelerini seçmek. 

c- Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Vakıfla ilişiği kesilecek üyeler hakkında karar almak.

d- Vakıf resmi senedinin değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisini görüşmek ve karara bağlamak.

e- Denetim Kurulu raporunu görüşmek ve değerlendirmek.

f- İç düzenleme ve çalışmaları yürütme bakımından gerekli yönetmelik ve yönergeler vb hukuki metinleri kabul etmek.

Yönetim Kurulu :

Madde 12 : Yönetim Kurulu Vakfın yetkili yönetim ve uygulama organı olup oluşum ve çalışmalarına ilişkin hükümler aşağıda gösterilmiştir.

  • Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyeti üyeleri arasından (3) yıllık süre için seçilen (7) asil ve (3) yedek üyeden oluşur. Çoğunluk oluşturmamak şartıyla seçilecek üyelerin Mütevelli Heyeti dışından seçilmesi ve  görev süresi sona eren üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür.
  • Yönetim Kurulu ilk toplantısında, bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı,  bir Genel Sekreter ile amaç ve hizmet konularına ilişkin koordinatörler ve danışmanlar seçerek görev bölümü yapar. Komiteler ve Komisyonlar kurabilir.
  • Yönetim Kurulu ayda bir kez olağan olarak toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir. Toplantı yeter sayısı üye tam sayısının ve karar yeter sayısı ise katılan üyelerin salt çoğunluğudur.
  • Yönetim Kurulu üyelerinin ölmeleri, iş göremez duruma gelmeleri,  ayrılmaları,  özürsüz olarak üç toplantıya üst üste katılmamaları ya da özürlü olsalar bile bir çalışma dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmamaları halinde Yönetim Kurulu kararı ile ayrılmış sayılırlar ve yerlerine bir hafta içinde yedek üyeler çağrılırlar.  Çağrılan üyeler,  ayrılan üyelerin görev süresini tamamlarlar.

Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri:

Madde 13 : Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

a- Vakfı, Vakıf Başkanı ya da seçeceği Yönetim Kurulu üyelerinden birisi aracılığı ile temsil etmek,

b- Vakıf amaç ve hizmet konuları doğrultusunda çalışmalar yapmak,

c- Mütevelli Heyeti gündemini hazırlayıp Vakıf Başkanı aracılığı ile Mütevelli Heyetini toplantıya çağırmak,

d- Vakfın yönetim ve hizmet çalışmalarını yönlendirmek, uygulamalarına etkinlik kazandırmak, yönetim ve hizmet komitelerini kurmak ve üyelerini seçmek,

e- Vakıf bütçesi, yatırım planı ve çalışma dönemi programı ile bilanço, gelir-gider çizelgeleri ve çalışma dönemi çalışma raporunu görüşüp kabul etmek ve Mütevelli Heyetinin onayına sunmak,

f- Şubelerin açılmasına, tesisler, iktisadi işletmeler, ortaklıklar ve şirketlerin kurulmasına karar vermek,

g- Vakıf Yürütme Birimi personelini atamak ve gereğinde görevden almak,

h- Sürekli Vakıf yönetim ve hizmet komitelerini oluşturmak, çalışma programlarını görüşüp onaylamak, uygulamaları için yetki vermek ve uygulamaları izlemek, 

ı- Vakfın amaç ve hizmet konularına ilişkin yönetmeliklerini kabul etmek, gerek gördüklerini Mütevelli Heyetinin onayına sunmak,

i- Yasalar ile Vakıf resmi senedinde öngörülen diğer işleri yapmak, 

j- Vakıf resmi senedinin tadil edilen 4. Maddesinde yer alan hukuksal işlemlerle ilgili kararları almak, hizmetlerin gereği olan danışmanlar atamak, görev vermek, ücretlerini tayin etmek, görevlerine son vermek.

Denetim Kurulu:

Madde 14 : Vakıf, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün denetimine bağlı olup, ayrıca her türlü denetime de açıktır. Bununla birlikte mali ve hukuki konularda görevli ve yetkili olmak üzere Mütevelli Heyeti üyeleri arasından veya dışarıdan üç yıllık süre için seçilen 3 asil ve 2 yedek denetçi, Vakıf içi denetimi sağlar.  Denetçinin çalışmaları, Vakfın kayıtları ile belgeleri üzerinde yapılır. Herhangi bir nedenle ayrılan Denetçinin yerine sıradaki yedek Denetçi bir hafta içinde çağrılır ve ayrılan üyenin görev süresini tamamlar. Denetim Kurulu 6 ayda bir olağan olarak toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir. Toplantı ve karar yeter sayısı ikidir.

Denetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri:

Madde 15 : Denetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir. 

a) Her altı ayda bir defter ve kayıtlar ile dayanağı belgeler üzerinde yapılacak incelemeler sonunda tespit edilen konuları ve önerileri bir raporla Mütevelli Heyeti’ne bildirmek,

b) Çalışma dönemi sonunda Bilanço ve Gelir – Gider Çizelgeleri üzerinde yapacakları genel değerlendirme ve önerilerini bir raporla Mütevelli Heyeti toplantısına takdim etmek,

c) Yıllık bütçe ve yatırım planı hakkındaki görüş ve önerilerini Mütevelli Heyeti toplantısına sunmak,

Vakıf Şeref Üyeliği :

Madde 16 : Vakfın amaç ve hizmet konularında önemli maddi ve manevi katkıları bulunan gerçek kişilere, Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Mütevelli Heyeti kararı ile “Vakıf Şeref Üyeliği” sıfatı verilebilir. Vakıf Şeref Üyeleri, Mütevelli Heyeti ya da Yönetim Kurulu tarafından uygun görülecek zamanlarda ve toplantılarda görüş ve önerileri alınmak üzere çağrılırlar.  Vakıf Şeref Üyelerinin durumu her yıl Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilerek gereken kararların alınması için konu Mütevelli Heyeti onayına sunulur.  

Vakıf olağan üyeliği           

Vakfa İfa Edilecek Hizmetlerin Karşılığı:

Madde 17 : Vakıf, Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine heyet ve kurul üyeliklerinden dolayı herhangi bir ücret ödenmez. Ancak Yönetim Kurulu’nun uygun bulması halinde bunlara makul hadler dahilinde vakıf çalışmalarındaki fiili hizmetlerine karşılık bir ücret ödenebilir. Vazife icabı yapacakları masrafları karşılanır.

III-MALİ HÜKÜMLER:

Çalışma Dönemi ve Bütçe:

Madde 18 : Vakfın çalışma dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ ta sona erer. Vakfın yıllık bütçesi, bütçe yönetmeliği ile gelir-gider ve kadro çizelgelerinden oluşur. Bütçe Yönetmeliğinde,  öngörülen gelirler ile ayrılan gider ödenekleri,  harcama yetkileri ve yetkilileri,  gelirlerin alınma biçimleri, gider harcamaya ilişkin belge düzeni,  kasada kalacak para tutarı,  bölüm ve maddelerde yapılacak aktarma yetkileri gibi konular yer alır.

Vakfın Gelirleri :

Madde 19 : Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir. 

a) Amaç ve hizmet konularına uygun genel, özel ve katma bütçeli daireler, bütçeleri içinde yer alan hizmetleri öngören bağışlar; Keza her türlü ayni-nakdi bağışlar.

b) Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak sunulacak hizmetlerden yasalar çerçevesinde alınacak ücretler ile yararlanma payları.

c) Vakfın taşınır ve taşınmaz malları ile menkul değerlerinden elde edilecek kira, prim, temettü, gelir payı ve diğer gelirleri ile bunların satışlarından sağlanacak değer artışları, 

d) Vakfın sahibi bulunduğu ya da bulunacağı ortak olduğu İktisadi İşletme, Şirket ve diğer ortaklıklardan elde edilecek gelirler,

e) Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yapılacak şartlı ya da şartsız bağışlar ile ölüme bağlı bağışlar,

f) Gösteriler, şenlikler, festivaller,  fuarlar,  kermesler ve her türlü toplantılardan elde edilecek gelirler, 

g) Diğer gelirler,

h) Vakıf, uygulama imkanı zor veya iktisadi değeri tartışmalı veya gerçekleşme şartı açık olmayan iyi niyetle telifi şüpheli bağışları kabul etmeyebilir. Bu konuda takdir hakkı Yönetim Kurulu’nundur. 

Mali Uygulamalar ve Vergi Bağışıklığına İlişkin İlkeler:

Madde 20 : Vakfın mali uygulamaları ile ilgili ilkeler aşağıda gösterilmiştir.

a- Vakıf Yönetimi, çalışma dönemi içinde elde ettiği brüt gelirlerin en az 2/3’ünü ise Vakıf amaç ve hizmet konuları için harcar.

b- Vakıf amaçlarına ayrılan ve harcanması gereken miktarlar, hiçbir şekilde başka bir amaçla kullanılamaz. Ancak, yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf mal varlığını arttırıcı yatırımlara ayrılan miktarların tamamı veya bir kısmı vakıf amaçlarına yönelik harcanabilir.  

c- Vakfın amaç ve hizmet konularına tahsis ettiği ödeneklerin çalışma dönemi içinde harcanması esastır. Elde edildiği yıl içinde amaç ve hizmet konularına harcanması gerektiği halde vakıf yönetiminin iradesi dışında harcanamayan gelirler, sonraki yılın tahmini bütçesine konulur ve bu miktardan, yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf mal varlığını arttırıcı yatırımlara pay ayrılmadan, tamamı o yıl içinde vakfın amaç ve hizmet konuları için harcanır.

Elde edildiği yıl içinde vakıf yönetiminin iradesi dışında harcanamayan gelirler, Yönetim Kurulu tarafından vakıf amaç ve hizmetlerine yönelik yatırımlar için üç yıl süre ile bir fon hesabında tutulabilir.

Böyle bir fon oluşturulması için vakıfça, yatırıma ilişkin projenin maliyeti, finansman kaynağı, gerçekleştirme süresi vb. ana hatlarını içeren Yönetim Kurulu kararı ile ilgili resmi merciden gerekli izin alınır. 

d- Vakfın gelir kaynaklarının elverişliliği oranında amaç ve hizmet konuları sıraya konularak uygulama yapılır.  

Vakıf Fonlarının Muhafaza ve Değerlendirilmesi:

Madde 21: Vakfa intikal eden veya edecek olan nakit paralarla, nakit istimali mümkün olan her türlü menkul değer, gayelere uygun mahallere sarfedilinceye kadar, vakfa gelir sağlayacak şekilde, vadeli , vadesiz mevduat şeklinde muhafaza edilebileceği gibi, katılma payı hesaplarına da yatırılabilir. Altın veya dövize tahvil edilebilir. Yönetim Kurulu bu hususta takdir yetkisine sahiptir.

Vakfın temsil ve ilzamı:

Madde 22 : Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı, Vakıf Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi ikisinin vakıf ünvanı veya kaşesi altında müşterek imza atması esastır.  Ancak Vakıf Başkanı veya Vakıf Başkan Yardımcısı resmi ve özel daireler nezdinde Vakfı tek başına temsil edebilir.

Vakıf yönetim kurulu vakıfta çalışan genel müdür, müdür ve personele, vakfı temsil ve ilzam hususunda yetki verebilir, bunların yetkilerinin sınırını tespit edebilir. Bu yetkilerini birlikte veya ayrı ayrı kullanmalarına ilişkin yönetim kurulu karar alır.  

IV-GENEL HÜKÜMLER:

Vakıf İktisadi İşletmeleri:

Madde 23 : Vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirme, uygulama, eğitim ve gelir sağlama amacıyla Vakıf İktisadi İşletmeleri kurulabilir. 

Yönetim Kurulunca onaylanacak İktisadi İşletmeler sözleşmesinde Vakfın tesciline ilişkin bilgiler, Vakfın amaç ve hizmet konuları, işletmenin çalışma koşulları,  yönetim biçimi ve temsili yöneticilerin sorumluluğu ve ilkeleri ile denetimi gibi hükümler yer alır. 

Vakıf İktisadi İşletmeleri Ticaret Sicili Nizamnamesi hükümleri uyarınca tescil edilir. 

Muhtemel Diğer Hükümler:

Madde 24 :

a – Harp ve fevkalade haller: Türkiye’mizin herhangi bir suretle harbe girmesi veya fevkalade hallere maruz kalması halinde, vakıf gelirlerinin Yönetim Kurulu’nun uygun göreceği belli bir kısmı doğrudan doğruya veya Çocuk Esirgeme Kurumu, Kızılay ve benzeri kuruluşlar aracılığı ile yaralılarının tedavisi, yerini terk zorunda kalanların iskan, iaşe ve ibateleri, şehit ve gazilerin muhtaç ailelerine yardım için sarf edebilir.

b – Vakfın ana gayrimenkulü satılamaz. Ancak şartsız olarak yapılan gayrimenkul bağışlarının konusu olan mülkler  Yönetim Kurulu’nun kararı ile kanuna aykırı olmamak kayıt ve şartıyla satılabilir.

Vakıf Resmi Senedinde Değişiklik:

Madde 25 : Vakıf Resmi Senedinde yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulunun veya Mütevelli Heyet üyelerinin en az beşte birinin yazılı teklifi ile, Mütevelli Heyet üye tam sayısının en az üçte ikisinin onayı ile yapılır.

Vakfın Fesih ve Tasfiyesi     :

Madde 26 : Vakfın devamında yarar olmayacağı anlaşılır ya da Vakfın amaç ve hizmet konularının gerçekleşmesinin olanaksız duruma geldiği kanısına varılırsa Mütevelli Heyeti bütün üyelerin 2/3 çoğunluğu tarafından Vakfın dağıtılmasına karar verebilir. 

Mütevelli Heyeti yetkili Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak dağılmanın tescilini ister ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün de görüşü alınmak suretiyle dağılma işlemleri başlar.

Vakfın infisahında Mütevelli Heyeti kendi aralarından üç kişilik bir Tasfiye Kurulu tayin eder ve tasfiyeyi bu kurul yürütür ve neticelendirir.

Vakfın dağıtılıp tüzel kişiliğinin sona ermesinden sonra dağılma bilançosu çerçevesinde çıkacak mal varlığı, ÇOBAN MUSTAFA PAŞA VAKFI’ na  kurulmuş tesislerin ad ve konumlarının aynen korunması ve devam ettirilmesi koşulları ile Yönetim Kurulu’nun uygun göreceği benzer amaçlı bir Vakfa devredilebilir.

Hüküm Eksikliği   :

Madde 27 : Vakıf resmi senedinde hüküm bulunmayan hallerde Türk Medeni Kanunu, Vakıflar Kanunu ve Vakıflar Hakkındaki Tüzük Hükümleri uygulanır.

Yönetmelikler   :

Madde 28 : Vakıf Resmi Senedinin uygulanması, çıkarılacak yönetmelik hükümleri ile yapılır.